Journal Menu
Submit Manuscript via ScholarOne

EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education
Volume 12, Issue 12 (December 2016), pp. 2887-2908

DOI: 10.12973/eurasia.2016.02311a

Downloaded 10500 times.

Research Article

Published online on Oct 10, 2016

How to reference this article?

 

The effect of the inquiry-based learning approach on student’s critical-thinking skills

Meltem Duran & İlbilge Dökme

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of an activity set developed according to the inquiry-based learning (IBL) approach in the unit “Particulate Structure of Matter” on students’ critical-thinking skills in science and technology courses. The study was conducted with 90 students from the 6th grade attending four, 6th grade secondary school classes. Within the framework of the study, in order to evaluate the effects of IBL approach on the students’ critical-thinking skills in science and technology courses, the guided activity set was developed by the researchers in line with the IBL approach. In this study, pretest and posttest control group experimental designs were applied. The findings of the study revealed that science and technology learning supported with the guided activities developed in line with the IBL approach have significant effects on students’ critical-thinking skills in science and technology courses.

Keywords: critical thinking skills, guiding activity set, inquiry-based learning approach, the particulate structure of matter


References
 1. Akbıyık, C. (2002). Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Akademik Başarı (Unpublished Masters Thesis). Hacettepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.
 2. Akınoğlu, O. (2001). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.
 3. American Association for the Advancement of Science (1990). Science for All Americans. New York, Oxford: Oxford University Press.
 4. Anderson, R. D. (2007). Inquiry as an organizing theme for science curricula. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 807–830). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 5. Milli Eğitim Bakanlığı-MONE (2005). Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Ankara, TURKEY
 6. Apedoe, X. S., Walker, S. E., & Reeves, T. C. (2006). Integrating inquiry-based learning into undergraduate geology. Journal of Geoscience Education, 54(3), 414.
 7. Bağcı-Kılıç, G., Yardımcı, E., & Metin, D. (2011). Ön ve son-laboratuvar tartışması eklenmiş yönlendirilmiş araştırmanın bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 386-393.
 8. Batı, K. (2014). Modellemeye dayalı fen eğitiminin etkililiği; Bu eğitimin Öğrencilerin bilimin doğası görüşleri ile eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Doctoral dissertation). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 9. Bianchini, J. A., & Colburn, A. (2000). Teaching the nature of science through inquiry to prospective elementary teachers: A tale of two researchers. Journal of Research in Science Teaching, 37, 177–209.
 10. Bilgin, İ., & Eyvazoğlu, S. (2010). Rehberli araştırmanın işbirlikli ve bireysel öğretim yönteminin uygulandığı ortamda üniversite öğrencilerinin kimya başarılarına ve kimya dersine karşı tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3).
 11. Blanchard, M. R., Southerland, S. A., Osborne, J. W., Sampson, V. D., Annetta, L. A., & Granger, E. M. (2010). Is inquiry possible in light of accountability?: A quantitative comparison of the relative effectiveness of guided inquiry and verification laboratory instruction. Science Education, 94(4), 577-616.
 12. Branch, J. L., & Solowan, D. G. (2003). Inquiry-based learning: The key to student success. School Libraries in Canada, 22(4), 6-12.
 13. Capps, D. K., Crawford, B. A., & Epstein, J. A. (2010, March). Teachers translating inquiry-based curriculum to the classroom following a professional development: A pilot study. In The National Association of Research in Science Teaching Annual Conference, Philadelphia, PA.
 14. Clark, D. B., & Sampson, V. D. (2007). Personally-seeded discussion to scaffold online argumentation. International Journal of Science Education, 29(3), 253-277.
 15. Colburn, A. (2000). An inquiry primer. Science Scope, 23(6), 42-45.
 16. Çelik, K., & Kılıç, Z. (2007). Öğrencilerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerine bilimsel tartışma tekniğinin etkisi, 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Istanbul: Maçka
 17. Çetinbaş-Gazeteci, D. (2014). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarı ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisi, (Masters Thesis). Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 18. DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: another look at its historical and contemporary meanings and its relationships to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 583-599.
 19. Demir, M. K. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Doctoral dissertation). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 20. DiPasquale, D. M., Mason, C. L., & Kolkhorst, F. W. (2003). Exercise in inquiry. Journal of College Science Teaching, 32, 388-393.
 21. Evren, B. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sahip oldukları eleştirel düşünme eğilim düzeylerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi (Unpublished Master’s Thesis). Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 22. Hwang, G. J., & Chang, H. F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56, 1023-1031.
 23. Jackson, L. (2000). Increasing Critical Thinking Skills To Improve Problem-Solving Ability In Mathematics. Master’s thesis in teaching and leadership. Saint Xavier University. Northern Illinois.
 24. Karakuyu, Y., Bilgin, İ., & Sürücü, A. (2013). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının üniversite öğrencilerinin genel fizik laboratuvarı dersindeki başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi/Effect of inquiry-based learning approaches on university students’ academic achievement and science pro. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 237-250.
 25. Kılıç, A. S. (2015). Fen ve matematik entegrasyonu ile hazırlanan etkinliklerin üstün yetenekli ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Doctoral dissertation). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 26. Korkmaz, Ö., & Yeşil, R. (2009). Öğretim Kademelerine Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2),19-28.
 27. Köksal, E. A. (2008). Öğretmen rehberliğindeki sorgulayıcı araştırma yöntemi ile bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması (Unpublished Doctoral Dissertation). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 28. Kutlu Kalender, M. D. (2015). 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine karşı tutum ve eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Master’s Thesis). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 29. Lawson, A. E. (2010). Teaching inquiry science in middle and secondary schools. California: Sage Publications.
 30. Llewellyn, D. (2002). Inquiry within: implementing inquiry-based science standards. USA: Corwinn Press, Inc. A Sage Publications Company.
 31. McDonald, D. M. (2004). Teaching for specific understanding (microform): A study of the effects of two methods (Doctoral dissertation). Ottawa: National Library of Canada.
 32. Mecit, Ö. (2006). 7E Öğrenme Evresi Modelinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yeteneği Gelişimine Etkisi (Doctoral dissertation). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 33. Milli Eğitim Bakanlığı-MONE (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 6, 7 ve 8. sınıf öğretim programı. Devlet Kitapları Basım Evi.
 34. Milli Eğitim Bakanlığı-MONE (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar Ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Devlet Kitapları Basım Evi.
 35. Nas, R. (2000). Eğitim fakültesi ve sınıf öğretmenliği için hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi programı, yöntem ve teknikler. Bursa: Ezgi Yayınları.
 36. National Research Council (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 37. Niaz, M., Aguilera, D., & Maza A. (2002), Arguments contradictions, resistances and conceptual change in students’ understanding of atomic structure. Science Education, 86(4), 505-525.
 38. Parim, G. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinde fotosentez, solunum kavramlarının öğrenilmesine, başarıya ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde araştırmaya dayalı öğrenmenin etkileri (Doctoral dissertation). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 39. Saysal Araz, Z. (2013). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki (Master’s thesis). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 40. Tabak, S. R., & Karakoç, S. (2004). Sorgulayıcı öğretme stratejisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 313, 9-15.
 41. Tseng, C. H., Tuan, H. L., & Chin, C. C. (2012). How to help teachers develop inquiry teaching: Perspectives from experienced science teachers. Research in Science Education. Perceptions from teachers with successful experience. Paper presented at the ASERA, July 3-5, 2008, Brisbane, Australia.
 42. Wu, H. K., & Hsieh, C. E. (2006). Developing sixth graders' inquiry skills to construct explanations in inquiry based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313.
 43. Yağmur, E. (2010). 7.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinin Yaratıcı Drama Destekli İşlenmesinin Eleştirel Düşünme Becerisi ve Başarı Üzerine Etkisi (Master’s thesis). Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 44. Yıldırım, A. (2012). Rehberli sorgulama deneylerinin bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına, başarıya ve kavramsal değişime etkisi (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 45. Yıldız, N. (2011). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Master’s thesis). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.